. Včelaři Suchá Loz

Doba nedávná a současnost


Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s činností Základní organizace Českého svazu včelařů v naší obci. Smyslem tohoto našeho snažení je poskytnout veřejnosti zejména základní informace o samotné základní organizaci, její činnosti a problémech, které je nucena každodenně řešit, a dále o významu včel a vývoji včelařství v současné době.

Jak jste se již mohli dočíst, Základní organizace Českého svazu včelařů v Suché Lozi byla založena dne 3.7.1992, kdy se konala ustavující schůze. Této události se zúčastnil i zástupce okresního výboru – tehdejší jednatel přítel Karel Hladiš z Nivnice, který v současné době zastává funkci předsedy Okresního výboru ČSV Uherské Hradiště. Ustavující schůze, která se konala od 20.00 hodin v místním pohostinství, se zúčastnilo celkem 19 zakládajících členů, k nimž se později připojilo dalších 6 členů. Byly zvoleny orgány Základní organizace, v našem případě výbor a revizní komise. V té době bylo v rámci organizace evidováno celkem 205 včelstev.

V průběhu dalších let byla činnost organizace zaměřena především na udržení příznivého zdravotního stavu včelstev, zejména na tlumení varroázy, zajištění léčiv, dotace na včelstva, dále na zachování stávajícího počtu včelstev atd. Nepříznivým jevem, nikoliv ale pouze v rámci Základní organizace, ale i v rámci celého Českého svazu včelařů, byl a v současné době stále je vysoký průměrný věk členské základny. V 90. letech nebyl zaznamenán žádný výrazný počet nových členů. Novými členy se stávali pouze rodinní příslušníci členů, kteří z jakýchkoli důvodů ukončili svou včelařskou činnost (stáří, nemoc, úmrtí apod.).

K 10.1.1997 čítala členská základna 20 členů a počet včelstev činil 165 s tím, že každoročně vzhledem k náročnosti této činnosti počet včelstev, ale i členů, neúprosně klesal. Nepříznivou byla i finanční stránka činnosti Základní organizace, když jedinými příjmy organizace byly pouze příspěvky jednotlivých členů a dále nepříliš vysoké státní dotace.

K 16.1.1998 tvořilo členskou základnu 20 členů s celkovým počtem 147 včelstev.

K 15.1.1999 evidovala Základní organizace 18 členů se 138 včelstvy. Nebyla zaznamenána žádná kulturní, osvětová ani vzdělávací činnost.

K 25.1.2002 tvořilo členskou základnu 15 členů s celkovým počtem 129 včelstev. V průběhu roku byla za účelem obnovy genetického materiálu provedena společná objednávka a následně společný odběr celkem 15 kusů nových inseminovaných matek u uznaného chovu z Horní Lidče. Přestože byla dlouhodobě plánována společná akce u příležitosti 10. výročí založení Základní organizace na chatě v Lipinách, bohužel se pro malý zájem neuskutečnila. Od tohoto roku byla zahájena velmi úzká a stále velmi dobrá spolupráce s Obcí Suchá Loz, která v roce 2002 poskytla organizaci finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce právě na činnost ZO ČSV Suchá Loz, resp. na zakoupení aerosolového vyvíječe na prvenci včelích onemocnění.

V roce 2003 jsme si připomněli 10. výročí založení samostatné ZO ČSV Suchá Loz. Dasavadní bilance však není nikterak povzbudivá. Ke dni 25.1.2003 je v základní organizaci registrováno již jen 13 členů a počet jejich včelstev klesl na 98. Z uvedených čísel je snadné si propočítat, že u nás za 10 let klesl počet chovatelů včel o 31,6 % a počet včelstev o 52,2 % a bohužel klesající vývoj stále pokračuje. Příznivá není ani věková skladba členské základny ZO ČSV Suchá Loz, neboť průměrný věk člena činí 61,2 let. Toto jsou velmi alarmující čísla. Příčinou snížení počtu včelařů a jejich včel je jednak nezájem příslušníků mladší generace o chov včel, a zejména nedostatek finančních prostředků na provozování včelařství. Náklady na chov včelstev, zahrnujíc v to náklady na pořízení včelařského vybavení a jeho údržbu, cenu práce včelaře, přepravní a režijní náklady spojené s výrobou medu, náklady na preventivní léčbu a ošetření zdravotního stavu včelstev, z ekonomického hlediska daleko převyšují výnosy z této ušlechtilé činnosti. Dosažený výsledek nezmění ani fakt, že včelař na každé své včelstvo každoročně od Ministerstva zemědělství ČR obdrží dotaci na podporu včelařství ve výši 150,- Kč. Tomto roce jsme již začali vážně jednat a činit odpovídající kroky k zakoupení aerosolového vyvíječe k prevenci a tlumení varroázy včel. Obcí Suchá Loz v roce 2003 byl organizaci poskytnut další finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč právě na zakoupení aerosolového vyvíječe na prvenci včelích onemocnění. Tento přístroj byl zakoupen za celkovou částku 22.800,- Kč. Jedná se o poměrně nákladnou investici, nicméně její efektivita a účelnost již byla opakovaně a dlouhodobě odbornými analýzami prokázána. Ostatně ne našem okrese není mnoho základních organizací, které vlastní tento přístroj.

Dne 16.1.2004 se uskutečnila každoroční výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů v Suché Lozi. V jejím rámci proběhla již tradiční rekapitulace uplynulého roku zejména z pohledu vlastní činnosti organizace, jejího finančního hospodaření a problematiky chovu včelích matek. Nemalý prostor byl rovněž věnován otázce získávání včelích produktů a jejich uplatnění v našem životě a dále jejich realizace na dnešním trhu. Zdůrazněna byla nutnost udržování stávajícího příznivého zdravotního stavu včelstev, a to především v oblasti prevence. Bohatá byla současně i diskuse, v rámci které si jednotliví účastníci vzájemně vyměňovali své bohaté zkušenosti z vlastní praxe. Trvalým a vzrůstajícím problémem však zůstává členská základna, a to z pohledu počtu členů a zejména jejího nepříznivého věkového složení. K 16.1.2004 evidujeme 14 členů s 89 včelstvy.

ZO ČSV Suchá Loz k datu 21.1.2005, kdy proběhla další výroční schůze, čítá 15 členů s počtem včelstev 99. Pokračuje dobrá spolupráce s Obcí Suchá Loz a se Základní školou Suchá Loz. Příznivějším trendem se rýsuje i navýšení počtu členů a co víc - vítáme zájem mladých včelařů a tím i snížení celkového věkového průměru. V dalších podrobnostech si dovolujeme odkázat na zprávu o činnosti za rok 2005, která je na jiném místě.

K datu 21.1.2006 jsme měli 107 včelstev a 15 členů. Hned v úvodu roku 2006 na jaře jsme však prožívali velké zklamání, když jsme dělali statistiku o přezimování a zjistili jsme, že máme na jaře 41 včelstev. Za mnoho let včelaření jsme něco podobného nezažili. Můžeme se nad tím v diskusi pozastavit. proč a jak je to možné, že se to stalo. Naopak opět je potěšujícím zjištěním, že došlo k navýšení počtu členů na 18 a tím i dalšímu výraznému snížení celkového věkového průměru. V dalších podrobnostech si rovněž dovolujeme odkázat na zprávu o činnosti za rok 2006, která je na jiném místě.

K 19.1.2007 tvoří členskou základnu 18 členů s celkovým počtem 103 včelstev.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, cílem této prezentace není pouze kladných stránek naší činnosti. Naší snahou je seznámit veřejnost s oborem včelařství na území obce Suchá Loz po všech stránkách, tedy i s občasnou nepřízní osudu. Věříme, že právě takové pojetí přinese pro propagaci včelaření v Suché Lozi pokud možno maximum.

Touto cestou bychom proto rádi mezi sebe pozvali příslušníky mladé a střední generace, kteří by o včelaření měli zájem. Kdykoliv během roku se jim pokusíme sice nelehký, o to ale zajímavější koníček přiblížit. Všechny vážné i dosud nerozhodnuté zájemce srdečně vítáme.

Základní organizace Českého svazu včelařů v Suché Lozi se dnes řadí podle vyjádření a hodnocení pana starosty (a nejen jeho) jako složka velmi dobrá a na vysoké úrovni. Je aktivní po všech stránkách a na většině akcí, které se dějí v obci. Spolupráce s obecním úřadem je na velmi dobré úrovni. Významnou měrou spolupracujeme také s místní mateřskou i základní školou, neboť základem všeho je práce s mládeží.